Archive for the Category »Uncategorized «

TVA – Cap.7 Operatiunile triunghiulare

1. Ce sunt operatiunile triunghiulare?

O operatiune triunghiulara reprezinta o vanzare de la un agent economic din Statul Membru 1 (SM1) catre un
agent economic din Statul Membru 2 (SM2), care revinde aceste bunuri mai departe catre un agent economic
în Statul Membru 3 (SM3), iar bunurile sunt transportate direct din SM1 catre SM3.

În principiu, datele initiale ale unei operatiuni triunghiulare sunt:
ü sunt implicati trei agenti economici înregistrati în scopuri de TVA în trei State Membre diferite;
ü se încheie doua tranzactii;
ü are loc un singur transport.

Cazul 1 – situatia în care nu se pot aplica masuri de simplificare pentru operatiuni
triunghiulare

Livrarea efectuata de A catre B reprezinta o livrare fara transport, care are loc acolo unde bunurile sunt puse
la dispozitia cumparatorului, adica în SM1. Livrarea este astfel impozabila în SM1.

A are obligatia sa factureze TVA din SM1 pe factura emisa catre B pentru aceasta tranzactie.

Livrarea efectuata de B catre C este livrare intracomunitara cu transport care are loc în SM1, respectiv
acolo unde începe transportul. În principiu, aceasta livrare este impozabila în SM1, dar este scutita de TVA,
deoarece bunurile sunt transportate din SM1 catre alt Stat Membru si catre o persoana obligata la plata TVA
pentru achizitiile sale intracomunitare în SM3.

C efectueaza o achizitie intracomunitara în Statul Membru 3, pentru care, în principiu, trebuie sa plateasca
TVA în statul respectiv.

Obligatii de raportare:
ü B este obligat sa se înregistreze în scopuri de TVA în SM1.
ü Decontul de TVA al lui A în SM1

A va raporta aceasta tranzactie în decontul sau de TVA ca pe o livrare locala pentru care A este persoana
obligata la plata TVA în SM1.
• Decontul de TVA si declaratia recapitulativa ale lui B în SM1

B va raporta în decontul sau de TVA:
ü o achizitie locala pentru care a achitat TVA catre A, TVA pe care B este îndreptatit sa -l deduca;
ü o livrare intracomunitara scutita de TVA catre C.

B va raporta aceasta livrare catre C în Declaratia recapitulativa din SM1.
• Decontul de TVA si declaratia recapitulativa ale lui C în SM3

Fiind persoana obligata la plata TVA pentru achizitia intracomunitara realizata în SM3, C va raporta aceasta
achizitie în decontul sau de TVA.

C va raporta aceasta achizitie intracomunitara în Declaratia recapitulativa, daca Romania este SM3
(majoritatea Statelor Membre nu depun declaratii recapitulative pentru achizitii intracomunitare).

Cazul 2 – situatia în care sunt aplicabile masurile de simplificare
Masurile de simplificare sunt aplicabile doar în cazul cand transportul este efectuat pe relatia dintre A si B.

Obligatii de raportare:
• Decontul de TVA si declaratia recapitulativa ale lui A din SM1

A va raporta aceasta livrare catre B în decontul sau de TVA ca pe o livrare intracomunitara scutita. A va
înscrie în factura emisa catre B codul de înregistrare în scopuri de TVA al lui B din SM2. De asemenea, A
va raporta aceasta livrare catre B în Declaratia recapitulative mentionand codul de înregistrare în scopuri de
TVA al lui B din SM2.

Decontul de TVA si declaratia recapitulativa ale lui B în SM2

Se considera ca B (cumparatorul revanzator) nu efectueaza nici o achizitie intracomunitara în SM2 (nu se
aplica reteaua de siguranta), daca urmatoarele conditii sunt îndeplinite:

ü B emite o factura catre C fara TVA cu o referinta la articolul relevant al Directivei 112 (sau
Directiva a 6-a) sau al legislatiei locale privind simplificarea pentru operatiuni triunghiulare;
ü B trebuie sa includa livrarea catre C în Declaratia Recapitulativa din SM2, mentionand codul de
înregistrare în scopuri de TVA al lui C din SM3 si codul T pentru evidentierea unei operatiuni
triunghiulare;
ü B nu este obligat sa se înregistreze în scopuri de TVA în SM3 pentru achizitia intracomunitara,
ci, prin aplicarea masurilor de simplificare, C va fi cel care declara achizitia efectuata ca achizitie
intracomunitara a bunurilor în SM3.

Decontul de TVA si declaratia recapitulativa ale lui C în SM3

C va înregistra achizitia de la B în decontul sau de TVA din SM3 la rubrica achizitii intracomunitare si va
raporta aceasta achizitie în Declaratia recapitulativa în SM3 (acesta este cazul Romaniei).

TVA Cap. 5 – Achizitii intracomunitare versus vanzari la distanta

P46 – În cazul în care un membru al Grupului celor 3 efectueaza achizitii în limita plafonului si/sau nu a
optat pentru taxarea în Romania a tuturor achizitiilor sale intracomunitare, prin urmare, nefiind înregistrat în
scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare, furnizorul acestor bunuri (persoana impozabila din alt SM
al UE) poate fi obligat sa plateasca TVA în Romania, daca:
ü furnizorul depaseste plafonul pentru vanzarile la distanta fixat de Romania (echivalentul în RON a
65.000 de euro) si

ü bunurile sunt transportate din alt SM al UE în Romania de catre furnizor sau în numele acestuia.

P47 – Plata TVA în Romania se va realiza prin facturare cu TVA, precedata de înregistrarea în scopuri de
TVA a furnizorului nestabilit în Romania.

P48 – Daca membrul G3 a depasit plafonul pentru achizitii intracomunitare în Romania si, în acelasi timp,
furnizorul nestabilit în Romania a depasit plafonul pentru vanzarile la distanta fixat de Romania pentru
aceeasi tranzactie, atunci vor aplica mai întai regulile pentru achizitii intracomunitare, care prevaleaza,
respectiv beneficiarul va fi obligat la plata TVA pentru achizitia intracomunitara. Regimul pentru vanzari la
distanta se aplica si în cazul livrarilor catre persoane fizice neimpozabile.

P49 – In situatia nontransferurilor este important de analizat daca operatiunea intracomunitara reprezinta
un nontransfer, deoarece nu trebuie urmate obligatiile declarative specifice livrarilor si achizitiilor
intracomunitare.

P50 – Potrivit legislatiei de TVA, se considera nontransfer si, în consecinta, AIC neasimilata, transportul de
bunuri dintr-un SM în alt SM, care urmeaza a fi utilizate în una din urmatoarele activitati:
1. livrare cu instalare;

2. vanzare la distanta;
3. livrare la bordul navelor, aeronavelor si trenurilor;
4. export, livrari intracomunitare, precum si alte livrari scutite de TVA cu drept de deducere;
5. livrarea de gaz prin reteaua de distributie a gazelor naturale sau de electricitate;
6. lucrari asupra bunurilor mobile corporale;
7. utilizarea temporara, în scopul prestarii de servicii;
8. utilizarea temporara, în conditiile în care importul aceluiasi bun ar beneficia de regimul vamal de admitere
temporara cu scutire integrala a drepturilor de import.

P51 – În cazurile de la punctele 1-5, are loc o tranzactie, bunurile sunt transportate dintr-un Stat Membru în
alt Stsat Membru, dar nu au loc livrari sau achizitii intracomunitare. Daca bunurile sunt livrate din Romania,
se considera ca livrarea nu este impozabila în Romania si nu se declara ca livrare intracomunitara. Daca
bunurile sunt livrate de un furnizor din alt Stat Membru spre Romania, se va analiza daca operatiunea este
impozabila în Romania si cine este persoana obligata la plata taxei. Nu se declara achizitii intracomunitare în
Romania.

P52 – În cazurile de la punctele 6-8, nu au loc tranzactii, bunurile raman în proprietatea persoanei care a
transportat bunurile. Daca bunurile se întorc în Statul Membru din care provin, operatiunea este tratata ca
nontransfer. În plus, bunurile trebuie evidentiate în registrul nontransferurilor.

5.1. Nontransferuri care presupun o tranzactie

1. Livrarea cu instalare

P53 – Livrarile de bunuri care sunt transportate dintr-un Stat Membru în alt Stat Membru, urmate de
montajul/instalarea bunurilor în celalalt Stat Membru, de catre furnizorul acestora sau de alta persoana
în numele acestuia, sunt considerate nontransferuri în Statul Membru de unde începe transportul, fiind
impozabile în Statul Membru în care bunurile sunt instalate/montate.

1.a. Bunuri instalate în alt stat membru UE de catre furnizorul din Romania sau în numele acestuia
P54 – În acest caz, nu are loc un transfer din Romania. Locul livrarii este, în acest caz, celalalt Stat Membru,
unde bunurile sunt instalate sau asamblate de catre furnizor, iar TVA se datoreaza, în principiu, în acel Stat
Membru. Furnizorul din Romania va declara în decontul de TVA aceasta operatiune ca neimpozabila, aceeasi
mentiune fiind înscrisa si în factura.

1.b. Bunuri instalate în Romania de catre un furnizor din alt stat membru UE sau în numele acestuia
P55 – În acest caz, nu are loc o achizitie intracomunitara asimilata în Romania. Locul livrarii este, în acest
caz, Romania, unde bunurile sunt instalate sau asamblate de catre furnizorul din alt stat membru UE si, în
principiu, se datoreaza TVA în Romania. Daca cumparatorul este o persoana impozabila sau o persoana
juridica neimpozabila, stabilita în Romania, sau o persoana nestabilita, dar înregistrata în Romania prin
reprezentant fiscal, acesta va fi obligat la plata TVA. Cumparatorul înregistrat normal în scopuri de TVA va
aplica taxare inversa. Cumparatorul neînregistrat în scopuri de TVA va plati efectiv TVA pe baza decontului
special de taxa.

2. Vânzarea la distanta

P56 – Vanzarea la distanta este o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un SM în alt
SM de catre furnizor sau de alta persoana în contul acestuia.

P57 – Exista un regim special pentru vanzarile la distanta, aplicabil în cazul în care cumparatorul este:
ü persoana fizica neimpozabila;

ü persoana impozabila neînregistrata în scopuri de TVA (întreprindere mica sau persoana care
efectueaza numai operatiuni scutite fara drept de deducere);

ü persoana juridica neimpozabila.

2.a. Bunuri transportate de un furnizor din Romania sau în numele acestuia catre alt Stat Membru

P58 – In acest caz, nu are loc un transfer din Romania. Daca furnizorul nu a depasit plafonul pentru vanzari
la distanta stabilit de celalalt Stat Membru, locul livrarii este Romania, respectiv furnizorul va factura cu
TVA aceste livrari.

P59 – Daca furnizorul a depasit plafonul pentru vanzari la distanta stabilit de celalalt Stat Membru sau
a optat pentru taxarea vanzarilor sale la distanta în celalalt Stat Membru, se considera ca livrarea are loc
în celalalt Stat Membru. În Romania, operatiunea de transport al bunurilor în alt Stat Membru, urmata de
vanzarea bunurilor catre persoane neînregistrate în scopuri de TVA este un nontransfer, furnizorul avand
obligatia sa se înregistreze în scopuri de TVA în celalalt Stat Membru si sa factureze cu TVA din acel alt Stat
Membru, în care va depune si deconturi de TVA.

2.b. Bunuri transportate de un furnizor din alt stat membru UE sau în numele acestuia în Romania

P60 – În acest caz, nu are loc o achizitie intracomunitara asimilata în Romania. Daca furnizorul nu depaseste
plafonul pentru vanzari la distanta stabilit de Romania (echivalentul în RON a 65.000 euro), locul livrarii
este celalalt Stat Membru, respectiv furnizorul va facture bunurile cu TVA din Statul Membru din care a
început transportul bunurilor.

P61 – Daca furnizorul depaseste plafonul pentru vanzari la distanta stabilit de Romania sau opteaza în
celalalt Stat Membru pentru taxarea vanzarilor sale la distanta în Romania, se considera ca livrarea are loc în
Romania. Furnizorul nestabilit în Romania va fi obligat sa se înregistreze în scopuri de TVA în Romania, sa
factureze cu TVA din Romania toate livrarile efectuate catre persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de
TVA si sa depuna deconturi de TVA în Romania.

3. Livrarea la bordul navelor, aeronavelor si trenurilor

3.a. Bunuri transportate din Romania catre alt SM al UE, pentru a fi livrate la bordul navelor,
aeronavelor si trenurilor

P62 – În acest caz, nu are loc un transfer din Romania. Este vorba de o livrare al carei loc se stabileste în
functie de locul de plecare al transportului si de eventualele opriri în afara Comunitatii. Uneori, livrarile
de acest tip sunt scutite de TVA. În Romania, furnizorul va declara în decontul de TVA o operatiune
neimpozabila, mentionand si pe factura acest lucru.

3.b. Bunuri transportate din alt SM al UE catre Romania, pentru a fi livrate la bordul navelor,
aeronavelor si trenurilor

P63 – În acest caz, nu are loc o achizitie intracomunitara asimilata în Romania. Este vorba de o livrare
al carei loc se stabileste în functie de locul de plecare al transportului si de eventualele opriri în afara
Comunitatii. Uneori, livrarile de acest tip sunt scutite de TVA.

4. Exportul, livrarea intracomunitara si alte livrari scutite de TVA cu drept de
deducere

4.a. Bunuri transportate din Romania în alt SM al UE pentru a fi exportate sau transportate în
cadrul unei LIC de bunuri sau al altor livrari scutite de TVA cu drept de deducere, cum ar fi
livrarile pentru misiunile diplomatice si consulare, organizatiile internationale etc.

P64 – În aceste cazuri, nu are loc un transfer din Romania. Exportul si livrarea intracomunitara de bunuri
sunt, în principiu, scutite de TVA în Romania.

4.b. Bunuri transportate din alt SM al UE în Romania pentru a fi exportate sau în cadrul unei
LIC sau al altor livrari scutite de TVA cu drept de deducere, cum ar fi livrarile pentru misiunile
diplomatice si consulare, organizatiile internationale etc.

P65 – În aceste cazuri, nu are loc o achizitie intracomunitara asimilata în Romania.

5.1.

5.a. Livrari de gaz prin sistemul de distributie a gazelor naturale si de energie electrica din Romania
catre un distribuitor stabilit în alt stat membru UE, sau catre un client care consuma efectiv aceste
bunuri în alt Stat Membru

P66 – În acest caz, nu are loc un transfer din Romania. Furnizorul va declara în Romania o operatiune
neimpozabila, mentionand si în decontul de TVA acest lucru.

Livrari de gaz si energie electrica

5.b. Livrari de gaz prin sistemul de distributie a gazelor naturale si de energie electrica de catre un
furnizor nestabilit în Romania catre un distribuitor din Romania sau catre un client care consuma
efectiv aceste bunuri în Romania

P67 – În acest caz, nu are loc o achizitie intracomunitara asimilata în Romania, dar operatiunea este
impozabila în Romania. Persoana obligata la plata TVA este persoana înregistrata în scopuri de TVA în
Romania, daca furnizorul este nestabilit în Romania.

5.2.

Nontransferuri care nu presupun o tranzactie (circulatia bunurilor în
spatiul comunitar)

P68 – Transportul bunurilor mobile corporale dintr-un SM în alt SM, în vederea supunerii acestora unor
lucrari sau expertize, reprezinta un nontransfer, daca bunurile sunt reexpediate catre SM de unde au provenit.

Calcul prorata

In cazul in care o societate inregistrata in scopuri de TVA ,calculeaza penalitati pentru nerespectarea unor clauze contractuale, acestea nefiind impozabile dpv al TVA , societatea trebuie sa calculeze prorata ?

 

In cazul de fata nu se impune utilizarea pro-ratei.
pro-rata se utilizeaza in cazul bunurile si serviciile achizitionate pentru care s-a exercitat dreptul de deducere si care se utilizeaza atat pentru realizarea de operatiuni scutite de TVA fara drept de deducere cat si pentru operatiuni impozabile TVA, fara a se putea stabili proportia in care acestea contribuie la realizarea acestora.
In cazul D-vs, pentru veniturile obtinute sub forma de penalitati izvorate din nerespectarea contractelor comerciale, de regula, nu se utilizeaza bunuri sau servicii strict pentru aceasta operatiune si implicit nu necesita ajustarea TVA dedusa initial sau utilizarea pro-ratei.

 

Conform ART. 147din codul fiscal-deducerea taxei pentru persoana impozabila cu regim mixt si persoana partial impozabila
6 Pro-rata prevazuta la alin. 5 se determina ca raport intre:
a suma totala, fara taxa, dar cuprinzand subventiile legate direct de pret, a operatiunilor constand in livrari de bunuri si prestari de servicii care permit exercitarea dreptului de deducere, la numarator; si b suma totala, fara taxa, a operatiunilor prevazute la lit. a si a operatiunilor constand in livrari de bunuri si prestari de servicii care nu permit exercitarea dreptului de deducere, la numitor. Se includ sumele primite de la bugetul statului sau bugetele locale, acordate in scopul finantarii operatiunilor scutite fara drept de deducere sau operatiunilor care nu se afla in sfera de aplicare a taxei.
8 Pro-rata definitiva se determina anual, iar calculul acesteia include toate operatiunile prevazute la alin. 6, pentru care exigibilitatea taxei ia nastere in timpul anului calendaristic respectiv. Pro-rata definitiva se determina procentual si se rotunjeste pana la cifra unitatilor imediat urmatoare. La decontul de taxa prevazut la art. 156^2, in care s-a efectuat ajustarea prevazuta la alin. 12, se anexeaza un document care prezinta metoda de calcul al pro-rata definitiva.
9 Pro-rata aplicabila provizoriu pentru un an este pro-rata definitiva, prevazuta la alin. 8, determinata pentru anul precedent, sau pro-rata estimata pe baza operatiunilor prevazute a fi realizate in anul calendaristic curent, in cazul persoanelor impozabile pentru care ponderea operatiunilor cu drept de deducere in totalul operatiunilor se modifica in anul curent fata de anul precedent. Persoanele impozabile trebuie sa comunice organului fiscal competent, la inceputul fiecarui an fiscal, cel mai tarziu pana la data de 25 ianuarie inclusiv, pro-rata provizorie care va fi aplicata in anul respectiv, precum si modul de determinare a acesteia. In cazul unei persoane impozabile nou-inregistrate, pro-rata aplicabila provizoriu este pro-rata estimata pe baza operatiunilor preconizate a fi realizate in timpul anului calendaristic curent, care trebuie comunicata cel mai tarziu pana la data la care persoana impozabila trebuie sa depuna primul sau decont de taxa, prevazut la art. 156^2.

Declaratia de impozit pe profit pentru 2012 – Declaratia 101

Declaratia privind impozitul pe profit aferent anului 2012 va fi intocmita in baza prevederilor Ordinului preşedintelui ANAF nr. 1.950/2012 (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 887/27.12.2012), prin care au fost aprobate modelul şi conţinutul formularului 101.

Urmatoarele aspecte trebuie retinute in ceea ce priveste depunerea declaraţiei
Formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04, se completează şi se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de către contribuabili.
Termenul de depunere al Declaraţiei

Termenul de depunere al Declaraţiei privind impozitul pe profit este 25 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul, respectiv 25 martie 2013, pentru impozitul pe profit aferent anului 2012.

Important – Impozitul pe profit aferent trimestrului IV 2012

In cazul impozitului pe profit aferent trimestrului IV al anului 2012, contribuabilii care efectuează declararea şi plata impozitului pe profit trimestrial nu vor mai completa şi depune formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” pentru trimestrul IV până la data de 25 ianuarie 2013, definitivarea şi plata impozilui pe profit anual efectuându-se prin formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, pana la data de 25 martie 2013.
De la obligatia de mai sus fac excepţie organizaţiile nonprofit şi contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură care au obligaţia de a depune declaraţia anuală de impozit pe profit până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor, respectiv 25 februarie 2013.
Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare, au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la data depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal competent.
Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile.

Corectarea declaraţiei
În situaţia în care plătitorul corectează declaraţia depusă, se completeaza o declaraţia rectificativă care se întocmeşte pe acelaţi model de formular, înscriind “X” în spaţiul special prevăzut în acest scop.

Depunerea declaratiei de impozit pe profit pentru anul 2012 – Formular 101
Declaraţia anuală de impozit pe profit se completează cu ajutorul programului de asistenţă care poate fi descărcat de pe site-ul ANAF (Program declaratie impozit pe profit)

Formularul se depune la organul fiscal competent, în format .pdf, cu fişier .xml ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform prevederilor legale.

Sursa: Ordin Nr. 1950 din 13-Decembrie-2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!