Archive for the Category »Stiri «

Noul ordin privind livrarile, in vigoare de la 1 februarie 2013

Monitorul Oficial nr. 17 din 9 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul presedintelui
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1992/2012 pentru modificarea anexei
nr. 2 la OPANAF nr.3596/2011 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor
efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si
pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/
prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri
de TVA.

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1992 pentru
modificarea anexei nr. 2 la OPANAF nr.3596/2011 privind declararea livrarilor/
prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate
in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei
informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national
de persoanele inregistrate in scopuri de TVA, publicat in Monitorul Oficial nr. 17 din
9 ianuarie 2013

In temeiul art.12 alin.(3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si
functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile
ulterioare, si al art. 53 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, presedintele Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. I. – Anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
nr. 3596/2011 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul
national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si
continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe
teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA, publicat in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr.927 din 28 decembrie 2011 , se modifica dupa cum
urmeaza:

- Punctele 1 si 3 vor avea urmatorul cuprins:

“1. Declaratia se completeaza si se depune de catre:

a) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art.
153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal si care sunt obligate la plata taxei conform
art. 150 alin. (1) si (7) din Codul fiscal, pentru operatiuni impozabile in Romania
conform art. 126 alin. (1) si taxabile cu cota prevazuta de lege. Declaratia se depune
pentru orice operatiune taxabila pentru care, conform titlului VI din Codul fiscal, este
emisa o factura, inclusiv pentru avansuri, precum si pentru operatiunile la care se aplica

sistemul TVA la incasare.

Declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost emise in perioada de
raportare, inclusiv cele care au inscrisa mentiunea “taxare inversa” sau “TVA la incasare”.

Declaratia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare;

b) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art.
153 din Codul fiscal, care realizeaza in Romania, de la persoanele impozabile inregistrate
in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevazuta
de lege.

Declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost primite in perioada de raportare,
inclusiv cele care au inscrisa mentiunea “taxare inversa” sau “TVA la incasare”.
Declaratia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare.
…………………………

3. In cazul in care, dupa depunerea declaratiei, persoana impozabila constata
existenta unor omisiuni/erori in datele declarate sau in cazul in care una sau mai
multe facturi sunt emise in cursul unei perioade de raportare, dar sunt primite de
beneficiarul tranzactiei dupa data depunerii declaratiei, persoana impozabila trebuie sa
depuna o noua declaratie corect completata, cu operatiunile care necesita modificarea si/
sau operatiunile care nu au fost declarate, declaratie care inlocuieste declaratia
informativa depusa initial.”

Art. II. Directia generala de informatii fiscale, Directia generala proceduri pentru
administrarea veniturilor, Directia generala coordonare inspectie fiscala, Directia
generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor
contribuabili si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului
Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. III. Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu operatiunile efectuate pe
teritoriul national in luna ianuarie 2013.

Art. IV. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I si intra in
vigoare la data de 1 februarie 2013.

Category: Stiri  Leave a Comment

Noutati contabile valabile de la 1 ianuarie 2013: factura electronica si factura simplificata

In Monitorul Oficial nr. 509 din 24 iulie 2012 a fost publicata Legea nr. 148/2012 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice. In 23 august 2012 a fost emisa Ordonanta nr. 21 pentru suspendarea Legii nr. 148 pana la 1 ianuarie 2013, datorita faptului ca s-a considerat ca este necesara o perioada de adaptare la noile cerinte legale, astfel incat operatorii economici care desfasoara activitati de emitere, transmitere si arhivare electronica sa aiba o perioada suficienta de timp pentru adaptarea infrastructurilor tehnice existente la noul cadru juridic.

Legea nr. 148/2012 stabileste regimul juridic al documentelor in forma electronica ce contin date privind operatiunile economice de schimb sau vanzare de bunuri ori servicii intre persoane care emit si primesc facturi, bonuri fiscale sau chitante in forma electronica.
Un instrument de lucru care usureaza enorm munca personalului din Primarii!

Actul normativ se aplica persoanelor impozabile stabilite si care desfasoara activitati economice pe teritoriul Romaniei. Facturile, chitantele si bonurile fiscale in forma electronica dobandesc calitatea de documente justificative daca sunt emise si pastrate conform prezentei legi.

Emiterea documentelor in forma electronica – adica operatiunea de intocmire, semnare electronica si marcare temporala a documentelor in forma electronica – se face in scopul arhivarii lor in forma electronica, indiferent daca transmiterea se face in forma electronica sau pe suport hartie.

La arhivarea documentelor in format electronic se va tine cont de prevederile punctului 76 din Normele de aplicare ale art. 155 alin. (8) lit. e) din Codul fiscal, care reglementeaza: “facturile emise si primite se pot stoca prin orice metode si in orice loc in urmatoarele conditii:
a) locul de stocare sa se afle pe teritoriul Romaniei, cu exceptia facturilor transmise si primite prin mijloace electronice, care se pot stoca in orice loc daca, pe perioada stocarii:
1. se garanteaza accesul on-line la datele respective;
2. se garanteaza autenticitatea sursei si integritatea continutului facturilor, precum si faptul ca acestea sunt lizibile;
3. datele care garanteaza autenticitatea sursei si integritatea continutului facturilor sunt de asemenea stocate;
b) facturile sau continutul facturilor transmise si primite, in cazul stocarii prin mijloace electronice, sa fie puse la dispozitia organelor fiscale competente fara nicio intarziere ori de cate ori se solicita acest lucru.”

Emiterea facturilor, chitantelor si bonurilor fiscale de catre o persoana fizica sau juridica se face, la
alegerea exclusiva a emitentului, in forma electronica sau pe suport hartie. Daca se alege forma electronica, emitentul raspunde pentru legalitatea, autenticitatea, originea si integritatea continutului. Emitentul poate opta pentru schimbarea modalitatii de emitere, cu notificarea Ministerului Finantelor Publice. Factura in forma electronica este definita ca fiind documentul in forma electronica ce caracterizeaza in mod unic si neechivoc schimbul sau vanzarea de bunuri ori servicii, semnat cu semnatura electronica si purtand marca temporala, care contine datele cuprinse in formularul facturii si care este emis si gestionat utilizand sisteme informatice.

Marca temporala este, conform Legii nr. 451/2004, o colectie de date in forma electronica, atasata in mod unic unui document electronic, ea certificand faptul ca anumite date in forma electronica au fost prezentate la un moment de timp determinat furnizorului de servicii de marcare temporala.
Factura in forma electronica respecta continutul stabilit de actele normative speciale si va contine marca temporala care certifica momentul emiterii si semnatura electronica a emitentului facturii.
Certificatul aferent semnaturii electronice a emitentului facturii in forma electronica va contine informatii privind identificatorul fiscal si numarul notificarii inregistrate la Ministerul Finantelor Publice.

Transmiterea facturilor emise in forma electronica se face in una dintre urmatoarele doua modalitati:

- prin mijloace electronice, in conditiile prevazute de Codul fiscal la art. 155;
- pe suport hartie.
La punctul 73 din Normele de aplicare a art. 155 alin. (8) lit. c) din Codul fiscal referitoare la transmiterea facturii prin mijloace electronice se precizeaza ca se pot transmite facturi prin mijloace electronice in urmatoarele conditii: “a) pentru operatiuni efectuate in Romania, inclusiv pentru livrari intracomunitare:

1. partile sa incheie un acord prin care sa se prevada aceasta procedura de facturare;

2. sa se garanteze autenticitatea sursei si integritatea continutului facturii prin:

(i) semnatura electronica, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica; sau
(ii) schimbul electronic de date EDI definit la art. 2 din Recomandarile Comisiei 1994/820/CE din
19 octombrie 1994 referitor la aspectele legale ale schimbului electronic de date; sau
(iii) alte modalitati de garantare a autenticitatii sursei si integritatii continutului facturii decat cele prevazute la pct. (i) si (ii);

3. sa existe un document centralizator pe suport hartie, cu evidenta tuturor facturilor transmise prin schimbul electronic de date EDI intr-o luna calendaristica de o persoana impozabila inregistrata conform art. 153 din Codul fiscal sau a tuturor facturilor astfel primite intr-o luna calendaristica de orice persoana obligata la plata taxei, in cazul in care furnizorul/prestatorul nu este inregistrat conform art. 153 din Codul fiscal;

b) pentru achizitiile intracomunitare efectuate in Romania:

1. partile sa incheie un acord prin care sa se prevada aceasta procedura de facturare;
2. sa existe un document pe suport hartie cu evidenta tuturor facturilor primite prin schimbul electronic de date EDI intr-o luna calendaristica de orice persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila inregistrata conform art. 1531 din Codul fiscal.

In sensul alin. (1) lit. b), conditiile pentru facturarea prin mijloace electronice sunt stabilite de tara in care au loc livrarile intracomunitare.” Chitanta in forma electronica respecta conditiile privind continutul obligatoriu, stabilite de actele normative in vigoare (O.M.F.P. nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile) si contine marca temporala si semnatura electronica a emitentului chitantei.

La fel ca si in cazul facturii electronice, certificatul aferent semnaturii electronice a emitentului chitantei va contine informatii privind identificatorul fiscal si numarul notificarii inregistrate la Ministerul Finantelor Publice. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele care emit facturi si chitante in forma electronica sunt urmatoarele:
- sa dispuna de mijloace tehnice si umane corespunzatoare pentru garantarea securitatii, fiabilitatii si
continuitatii serviciilor de prelucrare a datelor in forma electronica;
- sa foloseasca personal cu cunostinte de specialitate in domeniul tehnologiei semnaturii electronice si cu o practica suficienta in ceea ce priveste procedurile de securitate corespunzatoare;
- sa fie in masura sa gestioneze si sa arhiveze toate informatiile privind fiecare factura in forma electronica emisa, pe perioada de timp stabilita prin normele legale in vigoare;
- sa utilizeze sisteme de arhivare electronica in conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica. Pe durata arhivarii, persoanele care au responsabilitatea arhivarii vor lua masuri ca orice factura in forma electronica sa poata fi accesata numai de catre emitent, beneficiar sau organele abilitate prin lege.

Respectarea acestor conditii va fi verificata de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale.

Activitatile de emitere, transmitere si arhivare a facturilor si chitantelor in forma electronica pot fi externalizate in baza unui contract de prestari servicii incheiat intre emitentul de drept al facturii si chitantei in forma electronica si un furnizor de servicii de emitere a documentelor in forma electronica.

Certificatul aferent semnaturii electronice a persoanelor care presteaza servicii de emitere, transmitere sau arhivare a facturilor in forma electronica va contine informatii privind calitatea de furnizor de servicii si datele sale de identificare.

Furnizorii de servicii de emitere a facturilor in forma electronica pot sa presteze servicii de conversie a unei facturi deja emise pe suport hartie in factura in forma electronica, la cererea beneficiarului. Conversia se poate realiza numai dupa factura in original. Factura in forma electronica rezultata dobandeste calitatea de document justificativ numai dupa inscrierea precizarii: “prezenta factura este conforma cu originalul emis initial pe suport hartie avand seria … nr. …… din data de ………, emisa de …………” si atasarea semnaturii electronice a furnizorului de servicii de emitere a facturilor in forma electronica, precum si a marcii temporale certificand momentul conversiei, atat in cazul facturilor individuale, cat si in cazul in care conversia se face pentru un pachet sau lot de facturi.

Bonurile fiscale in forma electronica stocate la emitent au acelasi regim juridic ca si cele emise pe suport hartie. Persoanele care au obligatia de a emite bonuri prin intermediul caselor de marcat sau al bancomatelor pot pastra in forma electronica documentul generat in forma electronica in urmatoarele conditii:

a) sa indeplineasca cerintele privind asigurarea conformitatii informatiilor inregistrate in forma electronica cu cele inscrise pe documentul pe hartie;
b) sa arhiveze si sa asigure accesul la bonurile emise in forma electronica.

Termenul de arhivare a bonurilor fiscale si a bonurilor emise de case de marcat sau de catre bancomate, in forma electronica, va fi acelasi cu cel prevazut pentru cele emise pe suport hartie.

Category: Stiri  Leave a Comment

CECCAR: Viza anuala obligatorie pentru exercitarea profesiei in anul 2013

CECCAR a emis un anunt prin care isi informeaza membrii ca viza anuala obligatorie pentru exercitarea profesiei in anul 2013 de catre membri se acorda pana la data de 31 ianuarie 2013, prin indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

-Achitarea in intregime a obligatiilor fata de Corp aferente anului trecut si a obligatiilor aferente anului pentru care se acorda viza;

-Dovada ca nu a suferit nicio condamnare care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale (prezentarea certificatului de cazier judiciar sau declaratie pe proprie raspundere);

-Nu au savarsit fapte care sa incalce obligatiile prevazute de lege, precum si regulile privind conduita etica si prefesionala, potrivit pct. 121 si 122 din Regulamentul de organizare si functionare a Corpului, republicat, pentru care sa fi fost sanctionati de comisia de disciplina cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, pe toata durata suspendarii, precum si cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;

-Depunerea raportului anual de activitate;

-Depunerea de dovezi privind dezvoltarea profesionala continua conform Standardului profesional nr. 38;

-Prezentarea unei adeverinte medicale din care sa rezulte “apt fizic si psihic pentru exercitarea profesiei de expert contabil/contabil autorizat”.

 

 

Category: Stiri  Leave a Comment