TVA – Cap.7 Operatiunile triunghiulare

1. Ce sunt operatiunile triunghiulare?

O operatiune triunghiulara reprezinta o vanzare de la un agent economic din Statul Membru 1 (SM1) catre un
agent economic din Statul Membru 2 (SM2), care revinde aceste bunuri mai departe catre un agent economic
în Statul Membru 3 (SM3), iar bunurile sunt transportate direct din SM1 catre SM3.

În principiu, datele initiale ale unei operatiuni triunghiulare sunt:
ü sunt implicati trei agenti economici înregistrati în scopuri de TVA în trei State Membre diferite;
ü se încheie doua tranzactii;
ü are loc un singur transport.

Cazul 1 – situatia în care nu se pot aplica masuri de simplificare pentru operatiuni
triunghiulare

Livrarea efectuata de A catre B reprezinta o livrare fara transport, care are loc acolo unde bunurile sunt puse
la dispozitia cumparatorului, adica în SM1. Livrarea este astfel impozabila în SM1.

A are obligatia sa factureze TVA din SM1 pe factura emisa catre B pentru aceasta tranzactie.

Livrarea efectuata de B catre C este livrare intracomunitara cu transport care are loc în SM1, respectiv
acolo unde începe transportul. În principiu, aceasta livrare este impozabila în SM1, dar este scutita de TVA,
deoarece bunurile sunt transportate din SM1 catre alt Stat Membru si catre o persoana obligata la plata TVA
pentru achizitiile sale intracomunitare în SM3.

C efectueaza o achizitie intracomunitara în Statul Membru 3, pentru care, în principiu, trebuie sa plateasca
TVA în statul respectiv.

Obligatii de raportare:
ü B este obligat sa se înregistreze în scopuri de TVA în SM1.
ü Decontul de TVA al lui A în SM1

A va raporta aceasta tranzactie în decontul sau de TVA ca pe o livrare locala pentru care A este persoana
obligata la plata TVA în SM1.
• Decontul de TVA si declaratia recapitulativa ale lui B în SM1

B va raporta în decontul sau de TVA:
ü o achizitie locala pentru care a achitat TVA catre A, TVA pe care B este îndreptatit sa -l deduca;
ü o livrare intracomunitara scutita de TVA catre C.

B va raporta aceasta livrare catre C în Declaratia recapitulativa din SM1.
• Decontul de TVA si declaratia recapitulativa ale lui C în SM3

Fiind persoana obligata la plata TVA pentru achizitia intracomunitara realizata în SM3, C va raporta aceasta
achizitie în decontul sau de TVA.

C va raporta aceasta achizitie intracomunitara în Declaratia recapitulativa, daca Romania este SM3
(majoritatea Statelor Membre nu depun declaratii recapitulative pentru achizitii intracomunitare).

Cazul 2 – situatia în care sunt aplicabile masurile de simplificare
Masurile de simplificare sunt aplicabile doar în cazul cand transportul este efectuat pe relatia dintre A si B.

Obligatii de raportare:
• Decontul de TVA si declaratia recapitulativa ale lui A din SM1

A va raporta aceasta livrare catre B în decontul sau de TVA ca pe o livrare intracomunitara scutita. A va
înscrie în factura emisa catre B codul de înregistrare în scopuri de TVA al lui B din SM2. De asemenea, A
va raporta aceasta livrare catre B în Declaratia recapitulative mentionand codul de înregistrare în scopuri de
TVA al lui B din SM2.

Decontul de TVA si declaratia recapitulativa ale lui B în SM2

Se considera ca B (cumparatorul revanzator) nu efectueaza nici o achizitie intracomunitara în SM2 (nu se
aplica reteaua de siguranta), daca urmatoarele conditii sunt îndeplinite:

ü B emite o factura catre C fara TVA cu o referinta la articolul relevant al Directivei 112 (sau
Directiva a 6-a) sau al legislatiei locale privind simplificarea pentru operatiuni triunghiulare;
ü B trebuie sa includa livrarea catre C în Declaratia Recapitulativa din SM2, mentionand codul de
înregistrare în scopuri de TVA al lui C din SM3 si codul T pentru evidentierea unei operatiuni
triunghiulare;
ü B nu este obligat sa se înregistreze în scopuri de TVA în SM3 pentru achizitia intracomunitara,
ci, prin aplicarea masurilor de simplificare, C va fi cel care declara achizitia efectuata ca achizitie
intracomunitara a bunurilor în SM3.

Decontul de TVA si declaratia recapitulativa ale lui C în SM3

C va înregistra achizitia de la B în decontul sau de TVA din SM3 la rubrica achizitii intracomunitare si va
raporta aceasta achizitie în Declaratia recapitulativa în SM3 (acesta este cazul Romaniei).

TVA Cap. 5 – Achizitii intracomunitare versus vanzari la distanta

P46 – În cazul în care un membru al Grupului celor 3 efectueaza achizitii în limita plafonului si/sau nu a
optat pentru taxarea în Romania a tuturor achizitiilor sale intracomunitare, prin urmare, nefiind înregistrat în
scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare, furnizorul acestor bunuri (persoana impozabila din alt SM
al UE) poate fi obligat sa plateasca TVA în Romania, daca:
ü furnizorul depaseste plafonul pentru vanzarile la distanta fixat de Romania (echivalentul în RON a
65.000 de euro) si

ü bunurile sunt transportate din alt SM al UE în Romania de catre furnizor sau în numele acestuia.

P47 – Plata TVA în Romania se va realiza prin facturare cu TVA, precedata de înregistrarea în scopuri de
TVA a furnizorului nestabilit în Romania.

P48 – Daca membrul G3 a depasit plafonul pentru achizitii intracomunitare în Romania si, în acelasi timp,
furnizorul nestabilit în Romania a depasit plafonul pentru vanzarile la distanta fixat de Romania pentru
aceeasi tranzactie, atunci vor aplica mai întai regulile pentru achizitii intracomunitare, care prevaleaza,
respectiv beneficiarul va fi obligat la plata TVA pentru achizitia intracomunitara. Regimul pentru vanzari la
distanta se aplica si în cazul livrarilor catre persoane fizice neimpozabile.

P49 – In situatia nontransferurilor este important de analizat daca operatiunea intracomunitara reprezinta
un nontransfer, deoarece nu trebuie urmate obligatiile declarative specifice livrarilor si achizitiilor
intracomunitare.

P50 – Potrivit legislatiei de TVA, se considera nontransfer si, în consecinta, AIC neasimilata, transportul de
bunuri dintr-un SM în alt SM, care urmeaza a fi utilizate în una din urmatoarele activitati:
1. livrare cu instalare;

2. vanzare la distanta;
3. livrare la bordul navelor, aeronavelor si trenurilor;
4. export, livrari intracomunitare, precum si alte livrari scutite de TVA cu drept de deducere;
5. livrarea de gaz prin reteaua de distributie a gazelor naturale sau de electricitate;
6. lucrari asupra bunurilor mobile corporale;
7. utilizarea temporara, în scopul prestarii de servicii;
8. utilizarea temporara, în conditiile în care importul aceluiasi bun ar beneficia de regimul vamal de admitere
temporara cu scutire integrala a drepturilor de import.

P51 – În cazurile de la punctele 1-5, are loc o tranzactie, bunurile sunt transportate dintr-un Stat Membru în
alt Stsat Membru, dar nu au loc livrari sau achizitii intracomunitare. Daca bunurile sunt livrate din Romania,
se considera ca livrarea nu este impozabila în Romania si nu se declara ca livrare intracomunitara. Daca
bunurile sunt livrate de un furnizor din alt Stat Membru spre Romania, se va analiza daca operatiunea este
impozabila în Romania si cine este persoana obligata la plata taxei. Nu se declara achizitii intracomunitare în
Romania.

P52 – În cazurile de la punctele 6-8, nu au loc tranzactii, bunurile raman în proprietatea persoanei care a
transportat bunurile. Daca bunurile se întorc în Statul Membru din care provin, operatiunea este tratata ca
nontransfer. În plus, bunurile trebuie evidentiate în registrul nontransferurilor.

5.1. Nontransferuri care presupun o tranzactie

1. Livrarea cu instalare

P53 – Livrarile de bunuri care sunt transportate dintr-un Stat Membru în alt Stat Membru, urmate de
montajul/instalarea bunurilor în celalalt Stat Membru, de catre furnizorul acestora sau de alta persoana
în numele acestuia, sunt considerate nontransferuri în Statul Membru de unde începe transportul, fiind
impozabile în Statul Membru în care bunurile sunt instalate/montate.

1.a. Bunuri instalate în alt stat membru UE de catre furnizorul din Romania sau în numele acestuia
P54 – În acest caz, nu are loc un transfer din Romania. Locul livrarii este, în acest caz, celalalt Stat Membru,
unde bunurile sunt instalate sau asamblate de catre furnizor, iar TVA se datoreaza, în principiu, în acel Stat
Membru. Furnizorul din Romania va declara în decontul de TVA aceasta operatiune ca neimpozabila, aceeasi
mentiune fiind înscrisa si în factura.

1.b. Bunuri instalate în Romania de catre un furnizor din alt stat membru UE sau în numele acestuia
P55 – În acest caz, nu are loc o achizitie intracomunitara asimilata în Romania. Locul livrarii este, în acest
caz, Romania, unde bunurile sunt instalate sau asamblate de catre furnizorul din alt stat membru UE si, în
principiu, se datoreaza TVA în Romania. Daca cumparatorul este o persoana impozabila sau o persoana
juridica neimpozabila, stabilita în Romania, sau o persoana nestabilita, dar înregistrata în Romania prin
reprezentant fiscal, acesta va fi obligat la plata TVA. Cumparatorul înregistrat normal în scopuri de TVA va
aplica taxare inversa. Cumparatorul neînregistrat în scopuri de TVA va plati efectiv TVA pe baza decontului
special de taxa.

2. Vânzarea la distanta

P56 – Vanzarea la distanta este o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un SM în alt
SM de catre furnizor sau de alta persoana în contul acestuia.

P57 – Exista un regim special pentru vanzarile la distanta, aplicabil în cazul în care cumparatorul este:
ü persoana fizica neimpozabila;

ü persoana impozabila neînregistrata în scopuri de TVA (întreprindere mica sau persoana care
efectueaza numai operatiuni scutite fara drept de deducere);

ü persoana juridica neimpozabila.

2.a. Bunuri transportate de un furnizor din Romania sau în numele acestuia catre alt Stat Membru

P58 – In acest caz, nu are loc un transfer din Romania. Daca furnizorul nu a depasit plafonul pentru vanzari
la distanta stabilit de celalalt Stat Membru, locul livrarii este Romania, respectiv furnizorul va factura cu
TVA aceste livrari.

P59 – Daca furnizorul a depasit plafonul pentru vanzari la distanta stabilit de celalalt Stat Membru sau
a optat pentru taxarea vanzarilor sale la distanta în celalalt Stat Membru, se considera ca livrarea are loc
în celalalt Stat Membru. În Romania, operatiunea de transport al bunurilor în alt Stat Membru, urmata de
vanzarea bunurilor catre persoane neînregistrate în scopuri de TVA este un nontransfer, furnizorul avand
obligatia sa se înregistreze în scopuri de TVA în celalalt Stat Membru si sa factureze cu TVA din acel alt Stat
Membru, în care va depune si deconturi de TVA.

2.b. Bunuri transportate de un furnizor din alt stat membru UE sau în numele acestuia în Romania

P60 – În acest caz, nu are loc o achizitie intracomunitara asimilata în Romania. Daca furnizorul nu depaseste
plafonul pentru vanzari la distanta stabilit de Romania (echivalentul în RON a 65.000 euro), locul livrarii
este celalalt Stat Membru, respectiv furnizorul va facture bunurile cu TVA din Statul Membru din care a
început transportul bunurilor.

P61 – Daca furnizorul depaseste plafonul pentru vanzari la distanta stabilit de Romania sau opteaza în
celalalt Stat Membru pentru taxarea vanzarilor sale la distanta în Romania, se considera ca livrarea are loc în
Romania. Furnizorul nestabilit în Romania va fi obligat sa se înregistreze în scopuri de TVA în Romania, sa
factureze cu TVA din Romania toate livrarile efectuate catre persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de
TVA si sa depuna deconturi de TVA în Romania.

3. Livrarea la bordul navelor, aeronavelor si trenurilor

3.a. Bunuri transportate din Romania catre alt SM al UE, pentru a fi livrate la bordul navelor,
aeronavelor si trenurilor

P62 – În acest caz, nu are loc un transfer din Romania. Este vorba de o livrare al carei loc se stabileste în
functie de locul de plecare al transportului si de eventualele opriri în afara Comunitatii. Uneori, livrarile
de acest tip sunt scutite de TVA. În Romania, furnizorul va declara în decontul de TVA o operatiune
neimpozabila, mentionand si pe factura acest lucru.

3.b. Bunuri transportate din alt SM al UE catre Romania, pentru a fi livrate la bordul navelor,
aeronavelor si trenurilor

P63 – În acest caz, nu are loc o achizitie intracomunitara asimilata în Romania. Este vorba de o livrare
al carei loc se stabileste în functie de locul de plecare al transportului si de eventualele opriri în afara
Comunitatii. Uneori, livrarile de acest tip sunt scutite de TVA.

4. Exportul, livrarea intracomunitara si alte livrari scutite de TVA cu drept de
deducere

4.a. Bunuri transportate din Romania în alt SM al UE pentru a fi exportate sau transportate în
cadrul unei LIC de bunuri sau al altor livrari scutite de TVA cu drept de deducere, cum ar fi
livrarile pentru misiunile diplomatice si consulare, organizatiile internationale etc.

P64 – În aceste cazuri, nu are loc un transfer din Romania. Exportul si livrarea intracomunitara de bunuri
sunt, în principiu, scutite de TVA în Romania.

4.b. Bunuri transportate din alt SM al UE în Romania pentru a fi exportate sau în cadrul unei
LIC sau al altor livrari scutite de TVA cu drept de deducere, cum ar fi livrarile pentru misiunile
diplomatice si consulare, organizatiile internationale etc.

P65 – În aceste cazuri, nu are loc o achizitie intracomunitara asimilata în Romania.

5.1.

5.a. Livrari de gaz prin sistemul de distributie a gazelor naturale si de energie electrica din Romania
catre un distribuitor stabilit în alt stat membru UE, sau catre un client care consuma efectiv aceste
bunuri în alt Stat Membru

P66 – În acest caz, nu are loc un transfer din Romania. Furnizorul va declara în Romania o operatiune
neimpozabila, mentionand si în decontul de TVA acest lucru.

Livrari de gaz si energie electrica

5.b. Livrari de gaz prin sistemul de distributie a gazelor naturale si de energie electrica de catre un
furnizor nestabilit în Romania catre un distribuitor din Romania sau catre un client care consuma
efectiv aceste bunuri în Romania

P67 – În acest caz, nu are loc o achizitie intracomunitara asimilata în Romania, dar operatiunea este
impozabila în Romania. Persoana obligata la plata TVA este persoana înregistrata în scopuri de TVA în
Romania, daca furnizorul este nestabilit în Romania.

5.2.

Nontransferuri care nu presupun o tranzactie (circulatia bunurilor în
spatiul comunitar)

P68 – Transportul bunurilor mobile corporale dintr-un SM în alt SM, în vederea supunerii acestora unor
lucrari sau expertize, reprezinta un nontransfer, daca bunurile sunt reexpediate catre SM de unde au provenit.

TVA Cap.3 – Achizitii intracomunitare de bunuri in Romania

3.1. Ce este o achizitie intracomunitara de bunuri?

P16 – O achizitie intracomunitara de bunuri(AIC) reprezinta obtinerea dreptului de a dispune, ca si un
proprietar, de bunuri transportate de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta persoana în numele
unuia dintre acestia, catre un SM al UE, altul decat cel de plecare a transportului bunurilor. În principiu,
achizitia intracomunitara taxabila este operatiunea în oglinda a livrarii intracomunitare scutite efectuate de
furnizorul din alt SM.

P17 – Transfer: este asimilata achizitiei intracomunitare de bunuri orice operatiune care, în celalalt SM,
ar fi tratata drept transfer, conform legislatiei Romaniei. Persoana impozabila nestabilita in Romania care
realizeaza o achizitie intracomunitara asimilata în Romania trebuie sa se înregistreze în scopuri de TVA în
Romania si sa declare achizitia intracomunitara asimilata în Romania, conform regulilor expuse mai jos.

P18 – Exemple de achizitii intracomunitare asimilate:
ü companie din Ungaria transporta bunuri în Romania pentru a constitui un stoc pe care urmeaza sa-l
vanda în Romania, catre diversi cumparatori;

ü companie din Austria transporta materie prima în Romania pentru prelucrare, dar, ulterior, bunurile
prelucrate nu sunt transportate în Austria, ci raman în Romania sau sunt transportate în alt SM.

3.2. Unde se considera ca are loc o achizitie intracomunitara?

P19 – Locul unei achizitii intracomunitare de bunuri se considera a fi în statul membru UE unde se gasesc
bunurile în momentul în care se încheie transportul.

P20 – Reteaua de siguranta: se aplica în cazul în care clientul comunica un cod valabil de TVA din alt SM
decat cel în care se termina transportul, locul achizitiei intracomunitare fiind în SM al UE care a emis codul
de înregistrare în scopuri de TVA pe care beneficiarul îl comunica furnizorului pentru a-l înscrie pe factura.

P21 – Achizitia intracomunitara trebuie declarata în SM unde se încheie transportul, chiar daca se aplica
reteaua de siguranta, urmand ca în SM din care s-a transmis codul de TVA, baza impozabila sa fie redusa
corespunzator.

P22 – Locul impozitarii este în Romania, atat pentru achizitiile intracomunitare pentru care transportul se
încheie în Romania, cat si pentru achizitiile intracomunitare pentru care beneficiarul comunica un cod de
înregistrare în scopuri de TVA din Romania (chiar daca transportul se încheie în alt SM).

P23 – Exemplul nr.1:
Date initiale:
B, persoana impozabila din Romania, înregistrata normal în scopuri de TVA, cumpara bunuri din Germania
în conditia de livrare CIP. Aceste bunuri sunt transportate din Germania în Romania de furnizor. B îi
transmite codul sau de înregistrare în scopuri de TVA din Romania lui A, care îl înscrie în factura emisa.

Rezolvare:
Locul livrarii intracomunitare: Germania (SM al UE unde începe transportul). LIC este scutita de TVA cu
drept de deducere.
Locul achizitiei intracomunitare: Romania (SM al UE unde se încheie transportul bunurilor).

P24 – Exemplul nr.2:
B.Date initiale:
B, persoana impozabila din Romania, înregistrata normal în scopuri de TVA, cumpara bunuri din Germania
în conditia de livrare CIP. Aceste bunuri sunt transportate de furnizor din Germania în Italia, unde B
constituie un stoc de bunuri. B îi transmite codul sau de înregistrare în scopuri de TVA din Romania lui A,
care îl înscrie în factura emisa.

Rezolvare:
Locul livrarii intracomunitare: Germania (SM al UE unde începe transportul). LIC este scutita de TVA cu
drept de deducere.

Locul achizitiei intracomunitare: Italia (SM al UE unde se încheie transportul bunurilor) si Romania (SM
al UE care a emis codul de înregistare în scopuri de TVA în baza caruia cumparatorul a efectuat achizitia).

Persoana obligata la plata TVA este, în acest caz, B, în Italia si în Romania. Daca face dovada ca achizitia
intracomunitara a fost supusa la plata TVA în Italia, atunci baza impozabila a achizitiei intracomunitare se
reduce corespunzator în Romania.

3.3. În ce conditii este o achizitie intracomunitara impozabila în Romania?

P25 – O achizitie intracomunitara este impozabila în Romania daca:
ü este o operatiune efectuata cu plata de catre o persoana impozabila actionand ca atare sau o persoana
juridica neimpozabila, înregistrate în scopuri de TVA în Romania (înregistrat normal sau numai
pentru achizitii intracomunitare –referitor la achizitiile efectuate de G3);

ü corespunde unei livrari intracomunitare realizate de un vanzator, persoana impozabila, care
actioneaza ca atare si care nu efectueaza o livrare cu instalare, o vanzare la distanta si nu este
considerata întreprindere mica în Statul sau Membru;

ü este o achizitie de mijloace de transport noi efectuata de orice persoana, indiferent daca este sau nu
înregistrata în scopuri de TVA în Romania;

ü este o achizitie intracomunitara de produse accizabile, realizata de o persoana impozabila sau
o persoana juridica neimpozabila, indiferent daca este sau nu înregistrata în scopuri de TVA în
Romania.

3.4. În ce conditii o achizitie intracomunitara este neimpozabila în
Romania?

P26 – O achizitie intracomunitara este neimpozabila în Romania daca:
ü achizitiile intracomunitare, altele decat mijloace de transport noi sau produse accizabile, efectuate de
persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA;

ü bunurile care fac obiectul achizitiei au fost taxate în SM de origine conform unui regim special al
marjei profitului pentru opere de arta, antichitati, obiecte de colectie si bunuri second-hand si acest
regim este mentionat ca atare pe factura;

ü achizitiile de bunuri din alt SM, dar care sunt livrate aflandu-se plasate intr-un regim vamal
suspensiv, nefiind puse în libera circulatie în Comunitate; etc.

3.5. Se aplica vreo scutire pentru achizitiile intracomunitare de bunuri
efectuate în Romania?

P27 – Unele achizitii intracomunitare de bunuri sunt scutite de TVA, cum ar fi: achizitiile
intracomunitare de bunuri a caror livrare sau al caror import în Romania ar fi, în orice situatie, scutite de
taxa.

P28 – Exemplu Nr1: achizitia intracomunitara a unei nave maritime, destinata sa fie utilizata de o
companie, este scutita de TVA, atata timp cat livrarea sau importul unei asemenea nave în Romania sunt
scutite de TVA; achizitia intracomunitara de bunuri pentru care taxa ar fi în orice situatie rambursabila
integral.

P29 – Exemplu Nr2: o persoana impozabila din Italia înfiinteaza o reprezentanta în Romania care nu
realizeaza operatiuni impozabile si care, în Italia, dreptul la deducerea integrala a TVA. Aceasta persoana
impozabila cumpara mobilier în Italia, care este transportat în Romania. Achizitia intracomunitara efectuata
în Romania este scutita de TVA, deoarece persoana impozabila din Italia ar fi avut dreptul la rambursarea
integrala a TVA-ului achitat în Romania pentru achizitia intracomunitara.

3.6.Care sunt obligatiile de raportare ale cumparatorului din Romania
pentru achizitiile intracomunitare taxabile?

P30 – Orice persoana înregistrata normal în scopuri de TVA trebuie:
sa determine valoarea taxei datorate în Romania si sa o înscrie în jurnalul pentru cumparari si în conturile de TVA colectat si deductibil;

sa înscrie valoarea achizitiei intracomunitare de bunuri si a TVA-ului aferent în randurile aferente din

decontul de TVA corespunzator perioadei fiscale de raportare;sa declare achizitiile intracomunitare în Declaratia recapitulativa pentru livrari si achizitii intracomunitare, care trebuie depusa pentru fiecare trimestru calendaristic în care s-au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri.

Noul ordin privind livrarile, in vigoare de la 1 februarie 2013

Monitorul Oficial nr. 17 din 9 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul presedintelui
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1992/2012 pentru modificarea anexei
nr. 2 la OPANAF nr.3596/2011 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor
efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si
pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/
prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri
de TVA.

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1992 pentru
modificarea anexei nr. 2 la OPANAF nr.3596/2011 privind declararea livrarilor/
prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate
in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei
informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national
de persoanele inregistrate in scopuri de TVA, publicat in Monitorul Oficial nr. 17 din
9 ianuarie 2013

In temeiul art.12 alin.(3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si
functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile
ulterioare, si al art. 53 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, presedintele Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. I. – Anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
nr. 3596/2011 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul
national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si
continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe
teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA, publicat in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr.927 din 28 decembrie 2011 , se modifica dupa cum
urmeaza:

- Punctele 1 si 3 vor avea urmatorul cuprins:

“1. Declaratia se completeaza si se depune de catre:

a) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art.
153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal si care sunt obligate la plata taxei conform
art. 150 alin. (1) si (7) din Codul fiscal, pentru operatiuni impozabile in Romania
conform art. 126 alin. (1) si taxabile cu cota prevazuta de lege. Declaratia se depune
pentru orice operatiune taxabila pentru care, conform titlului VI din Codul fiscal, este
emisa o factura, inclusiv pentru avansuri, precum si pentru operatiunile la care se aplica

sistemul TVA la incasare.

Declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost emise in perioada de
raportare, inclusiv cele care au inscrisa mentiunea “taxare inversa” sau “TVA la incasare”.

Declaratia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare;

b) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art.
153 din Codul fiscal, care realizeaza in Romania, de la persoanele impozabile inregistrate
in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevazuta
de lege.

Declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost primite in perioada de raportare,
inclusiv cele care au inscrisa mentiunea “taxare inversa” sau “TVA la incasare”.
Declaratia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare.
…………………………

3. In cazul in care, dupa depunerea declaratiei, persoana impozabila constata
existenta unor omisiuni/erori in datele declarate sau in cazul in care una sau mai
multe facturi sunt emise in cursul unei perioade de raportare, dar sunt primite de
beneficiarul tranzactiei dupa data depunerii declaratiei, persoana impozabila trebuie sa
depuna o noua declaratie corect completata, cu operatiunile care necesita modificarea si/
sau operatiunile care nu au fost declarate, declaratie care inlocuieste declaratia
informativa depusa initial.”

Art. II. Directia generala de informatii fiscale, Directia generala proceduri pentru
administrarea veniturilor, Directia generala coordonare inspectie fiscala, Directia
generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor
contribuabili si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului
Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. III. Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu operatiunile efectuate pe
teritoriul national in luna ianuarie 2013.

Art. IV. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I si intra in
vigoare la data de 1 februarie 2013.

Category: Stiri  Leave a Comment

Curs TVA – Cap. 2

Cap.2 – LIC de bunuri din Romania catre un alt SM al UE

2.1. Ce este o livrare intracomunitara de bunuri?

P7 – Livrarea Intracomunitara(LIC) – de bunuri reprezinta o livrare de bunuri care sunt transportate
dintr-un SM catre alt SM de catre furnizor, cumparator sau de alta persoana, în numele unuia dintre acestia
(transportator). Livrarile prevazute la nontransferuri nu vor fi considerate livrari intracomunitare si nu se
supun regulilor declarative specifice acestor livrari.

P8 – Transferul (LIC asimilata) – reprezinta transportul, de catre o persoana impozabila, de bunuri
apartinand activitatii sale economice din Romania într-un alt SM, pentru a fi utilizate în scopul desfasurarii
activitatii sale economice în acel SM.

P9 – Transferul este asimilat în Romania unei livrari intracomunitare efectuata cu plata. Transferul este
tratat ca si o livrare intracomunitara, fiind o operatiune asimilata si avand aceleasi reguli ca si livrarile
intracomunitare obisnuite, desi nu are loc un transfer de drept de proprietate.

P10 – Exemple de transferuri:
ü companie din Romania contruieste un bun imobil în Belgia, pentru realizarea caruia transporta
materiale de constructii din Romania în Belgia;

ü companie din Italia importa în Romania bunuri din Ucraina, pe care le transporta apoi în Italia;

ü companie din Marea Britanie importa bunuri în Romania, pe care le da spre prelucrare unei companii
din Romania, produsele finite fiind transportate apoi în Marea Britanie.

2.2.Unde se considera ca are loc o livrare intracomunitara?

P11 – Locul unei livrari intracomunitare de bunuri se considera a fi locul unde se gasesc bunurile în
momentul cand începe transportul. Daca atunci cand începe transportul, bunurile se gasesc în Romania,
locul respectivei livrari va fi Romania.

2.3.Este livrarea intracomunitara de bunuri scutita de TVA?

P12 – O livrare intracomunitara de bunuri din Romania catre un alt stat membru UE este scutita de TVA,
daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii:
ü bunurile sunt transportate din Romania catre un alt stat membru UE;

ü furnizorul este persoana impozabila, înregistrata normal în scopuri de TVA în Romania (exceptie în
cazul mijloacelor de transport noi);

ü cumparatorul este înregistrat în scopuri de TVA în alt stat membru UE (detine un cod valid de
TVA) si comunica acest cod de TVA furnizorului pentru a-l înscrie în factura (exceptie în cazul
mijloacelor de transport noi si al produselor accizabile).

P13 – Transfer: În cazul transferului, persoana care îsi transporta bunurile în alt Stat Membru va trebui sa fie
înregistrata în scopuri de TVA în alt Stat Membru pentru a aplica scutirea de TVA.

2.4. Care sunt obligatiile de raportare ale furnizorului din Romania pentru
livrarile intracomunitare scutite de TVA?

P14 – Aceste sunt urmatoarele:
ü sa emita o factura (autofactura în cazul transferului) în care sa mentioneze codul de înregistrare în
scopuri de TVA al cumparatorului (sau propriul cod de TVA din alt SM, în cazul transferului) si o
mentiune referitoare la prevederile aplicabile relevante pentru scutire;

ü sa raporteze operatiunea în rubrica aferenta livrarilor intracomunitare de bunuri scutite de TVA din
decontul de TVA;

ü sa înscrie operatiunea în Declaratia recapitulativa privind livrarile si achizitiile intracomunitare de
bunuri. Aceasta declaratie se depune pentru fiecare luna/trimestru calendaristic si trebuie sa cuprinda
toate livrarile intracomunitare scutite efectuate în acea luna/trimestru.

P15 – În cazul livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi efectuate catre orice persoana sau
produse accizabile livrate catre persoane impozabile sau persoane juridice neimpozabile, pentru care
clientul nu a comunicat un cod valabil de TVA din alt SM, factura se emite aplicand scutirea de TVA,
în baza documentelor care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania în alt SM. Aceste livrari
intracomunitare nu se declara în Declaratia recapitulativa privind livrarile si achizitiile intracomunitare de
bunuri.

TVA Curs

Cap.1 – Diferente intre modul de realizare a operatiunilor inainte si dupa
aderarea Romaniei la UE

1.1. Înainte de aderare – 01.01.2007

P1 – Livrare de bunuri transportate din Romania catre un stat membru UE:
ü în Romania avea loc un export, scutit de TVA cu drept de deducere;
ü în statul membru UE avea loc un import, impozabil în statul respectiv.

P2 – Livrare de bunuri transportate dintr-un stat membru UE catre Romania:
ü în statul membru UE avea loc un export, scutit de TVA cu drept de deducere în statul respectiv;
ü în Romania avea loc un import, impozabil.

P3 – Tranzactiile dintre Romania si un stat din afara UE:
ü achizitiile de bunuri si servicii in Romania erau considerate importuri;
ü livrarile de bunuri si servicii erau considerate exporturi.

1.2. Dupa aderare – 01.01.2007

P4 – Livrare de bunuri transportate din Romania catre alt stat membru UE:
ü în Romania are loc o livrare intracomunitara de bunuri, scutita de TVA cu drept de deducere;
ü în celalalt stat membru UE are loc o achizitie intracomunitara de bunuri, impozabila în statul
respectiv.

P5 – Livrare de bunuri transportate din alt stat membru UE catre Romania:
ü în celalalt stat membru UE are loc o livrare intracomunitara de bunuri, scutita de TVA cu drept de
deducere în statul respectiv;
ü în Romania are loc o achizitie intracomunitara de bunuri, impozabila.

P6 – Tranzactiile dintre Romania si un stat din afara UE:
ü achizitiile de bunuri si servicii in Romania sunt considerate importuri;
ü livrarile de bunuri si servicii sunt considerate exporturi.

Noutati contabile valabile de la 1 ianuarie 2013: factura electronica si factura simplificata

In Monitorul Oficial nr. 509 din 24 iulie 2012 a fost publicata Legea nr. 148/2012 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice. In 23 august 2012 a fost emisa Ordonanta nr. 21 pentru suspendarea Legii nr. 148 pana la 1 ianuarie 2013, datorita faptului ca s-a considerat ca este necesara o perioada de adaptare la noile cerinte legale, astfel incat operatorii economici care desfasoara activitati de emitere, transmitere si arhivare electronica sa aiba o perioada suficienta de timp pentru adaptarea infrastructurilor tehnice existente la noul cadru juridic.

Legea nr. 148/2012 stabileste regimul juridic al documentelor in forma electronica ce contin date privind operatiunile economice de schimb sau vanzare de bunuri ori servicii intre persoane care emit si primesc facturi, bonuri fiscale sau chitante in forma electronica.
Un instrument de lucru care usureaza enorm munca personalului din Primarii!

Actul normativ se aplica persoanelor impozabile stabilite si care desfasoara activitati economice pe teritoriul Romaniei. Facturile, chitantele si bonurile fiscale in forma electronica dobandesc calitatea de documente justificative daca sunt emise si pastrate conform prezentei legi.

Emiterea documentelor in forma electronica – adica operatiunea de intocmire, semnare electronica si marcare temporala a documentelor in forma electronica – se face in scopul arhivarii lor in forma electronica, indiferent daca transmiterea se face in forma electronica sau pe suport hartie.

La arhivarea documentelor in format electronic se va tine cont de prevederile punctului 76 din Normele de aplicare ale art. 155 alin. (8) lit. e) din Codul fiscal, care reglementeaza: “facturile emise si primite se pot stoca prin orice metode si in orice loc in urmatoarele conditii:
a) locul de stocare sa se afle pe teritoriul Romaniei, cu exceptia facturilor transmise si primite prin mijloace electronice, care se pot stoca in orice loc daca, pe perioada stocarii:
1. se garanteaza accesul on-line la datele respective;
2. se garanteaza autenticitatea sursei si integritatea continutului facturilor, precum si faptul ca acestea sunt lizibile;
3. datele care garanteaza autenticitatea sursei si integritatea continutului facturilor sunt de asemenea stocate;
b) facturile sau continutul facturilor transmise si primite, in cazul stocarii prin mijloace electronice, sa fie puse la dispozitia organelor fiscale competente fara nicio intarziere ori de cate ori se solicita acest lucru.”

Emiterea facturilor, chitantelor si bonurilor fiscale de catre o persoana fizica sau juridica se face, la
alegerea exclusiva a emitentului, in forma electronica sau pe suport hartie. Daca se alege forma electronica, emitentul raspunde pentru legalitatea, autenticitatea, originea si integritatea continutului. Emitentul poate opta pentru schimbarea modalitatii de emitere, cu notificarea Ministerului Finantelor Publice. Factura in forma electronica este definita ca fiind documentul in forma electronica ce caracterizeaza in mod unic si neechivoc schimbul sau vanzarea de bunuri ori servicii, semnat cu semnatura electronica si purtand marca temporala, care contine datele cuprinse in formularul facturii si care este emis si gestionat utilizand sisteme informatice.

Marca temporala este, conform Legii nr. 451/2004, o colectie de date in forma electronica, atasata in mod unic unui document electronic, ea certificand faptul ca anumite date in forma electronica au fost prezentate la un moment de timp determinat furnizorului de servicii de marcare temporala.
Factura in forma electronica respecta continutul stabilit de actele normative speciale si va contine marca temporala care certifica momentul emiterii si semnatura electronica a emitentului facturii.
Certificatul aferent semnaturii electronice a emitentului facturii in forma electronica va contine informatii privind identificatorul fiscal si numarul notificarii inregistrate la Ministerul Finantelor Publice.

Transmiterea facturilor emise in forma electronica se face in una dintre urmatoarele doua modalitati:

- prin mijloace electronice, in conditiile prevazute de Codul fiscal la art. 155;
- pe suport hartie.
La punctul 73 din Normele de aplicare a art. 155 alin. (8) lit. c) din Codul fiscal referitoare la transmiterea facturii prin mijloace electronice se precizeaza ca se pot transmite facturi prin mijloace electronice in urmatoarele conditii: “a) pentru operatiuni efectuate in Romania, inclusiv pentru livrari intracomunitare:

1. partile sa incheie un acord prin care sa se prevada aceasta procedura de facturare;

2. sa se garanteze autenticitatea sursei si integritatea continutului facturii prin:

(i) semnatura electronica, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica; sau
(ii) schimbul electronic de date EDI definit la art. 2 din Recomandarile Comisiei 1994/820/CE din
19 octombrie 1994 referitor la aspectele legale ale schimbului electronic de date; sau
(iii) alte modalitati de garantare a autenticitatii sursei si integritatii continutului facturii decat cele prevazute la pct. (i) si (ii);

3. sa existe un document centralizator pe suport hartie, cu evidenta tuturor facturilor transmise prin schimbul electronic de date EDI intr-o luna calendaristica de o persoana impozabila inregistrata conform art. 153 din Codul fiscal sau a tuturor facturilor astfel primite intr-o luna calendaristica de orice persoana obligata la plata taxei, in cazul in care furnizorul/prestatorul nu este inregistrat conform art. 153 din Codul fiscal;

b) pentru achizitiile intracomunitare efectuate in Romania:

1. partile sa incheie un acord prin care sa se prevada aceasta procedura de facturare;
2. sa existe un document pe suport hartie cu evidenta tuturor facturilor primite prin schimbul electronic de date EDI intr-o luna calendaristica de orice persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila inregistrata conform art. 1531 din Codul fiscal.

In sensul alin. (1) lit. b), conditiile pentru facturarea prin mijloace electronice sunt stabilite de tara in care au loc livrarile intracomunitare.” Chitanta in forma electronica respecta conditiile privind continutul obligatoriu, stabilite de actele normative in vigoare (O.M.F.P. nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile) si contine marca temporala si semnatura electronica a emitentului chitantei.

La fel ca si in cazul facturii electronice, certificatul aferent semnaturii electronice a emitentului chitantei va contine informatii privind identificatorul fiscal si numarul notificarii inregistrate la Ministerul Finantelor Publice. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele care emit facturi si chitante in forma electronica sunt urmatoarele:
- sa dispuna de mijloace tehnice si umane corespunzatoare pentru garantarea securitatii, fiabilitatii si
continuitatii serviciilor de prelucrare a datelor in forma electronica;
- sa foloseasca personal cu cunostinte de specialitate in domeniul tehnologiei semnaturii electronice si cu o practica suficienta in ceea ce priveste procedurile de securitate corespunzatoare;
- sa fie in masura sa gestioneze si sa arhiveze toate informatiile privind fiecare factura in forma electronica emisa, pe perioada de timp stabilita prin normele legale in vigoare;
- sa utilizeze sisteme de arhivare electronica in conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica. Pe durata arhivarii, persoanele care au responsabilitatea arhivarii vor lua masuri ca orice factura in forma electronica sa poata fi accesata numai de catre emitent, beneficiar sau organele abilitate prin lege.

Respectarea acestor conditii va fi verificata de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale.

Activitatile de emitere, transmitere si arhivare a facturilor si chitantelor in forma electronica pot fi externalizate in baza unui contract de prestari servicii incheiat intre emitentul de drept al facturii si chitantei in forma electronica si un furnizor de servicii de emitere a documentelor in forma electronica.

Certificatul aferent semnaturii electronice a persoanelor care presteaza servicii de emitere, transmitere sau arhivare a facturilor in forma electronica va contine informatii privind calitatea de furnizor de servicii si datele sale de identificare.

Furnizorii de servicii de emitere a facturilor in forma electronica pot sa presteze servicii de conversie a unei facturi deja emise pe suport hartie in factura in forma electronica, la cererea beneficiarului. Conversia se poate realiza numai dupa factura in original. Factura in forma electronica rezultata dobandeste calitatea de document justificativ numai dupa inscrierea precizarii: “prezenta factura este conforma cu originalul emis initial pe suport hartie avand seria … nr. …… din data de ………, emisa de …………” si atasarea semnaturii electronice a furnizorului de servicii de emitere a facturilor in forma electronica, precum si a marcii temporale certificand momentul conversiei, atat in cazul facturilor individuale, cat si in cazul in care conversia se face pentru un pachet sau lot de facturi.

Bonurile fiscale in forma electronica stocate la emitent au acelasi regim juridic ca si cele emise pe suport hartie. Persoanele care au obligatia de a emite bonuri prin intermediul caselor de marcat sau al bancomatelor pot pastra in forma electronica documentul generat in forma electronica in urmatoarele conditii:

a) sa indeplineasca cerintele privind asigurarea conformitatii informatiilor inregistrate in forma electronica cu cele inscrise pe documentul pe hartie;
b) sa arhiveze si sa asigure accesul la bonurile emise in forma electronica.

Termenul de arhivare a bonurilor fiscale si a bonurilor emise de case de marcat sau de catre bancomate, in forma electronica, va fi acelasi cu cel prevazut pentru cele emise pe suport hartie.

Category: Stiri  Leave a Comment

Calcul prorata

In cazul in care o societate inregistrata in scopuri de TVA ,calculeaza penalitati pentru nerespectarea unor clauze contractuale, acestea nefiind impozabile dpv al TVA , societatea trebuie sa calculeze prorata ?

 

In cazul de fata nu se impune utilizarea pro-ratei.
pro-rata se utilizeaza in cazul bunurile si serviciile achizitionate pentru care s-a exercitat dreptul de deducere si care se utilizeaza atat pentru realizarea de operatiuni scutite de TVA fara drept de deducere cat si pentru operatiuni impozabile TVA, fara a se putea stabili proportia in care acestea contribuie la realizarea acestora.
In cazul D-vs, pentru veniturile obtinute sub forma de penalitati izvorate din nerespectarea contractelor comerciale, de regula, nu se utilizeaza bunuri sau servicii strict pentru aceasta operatiune si implicit nu necesita ajustarea TVA dedusa initial sau utilizarea pro-ratei.

 

Conform ART. 147din codul fiscal-deducerea taxei pentru persoana impozabila cu regim mixt si persoana partial impozabila
6 Pro-rata prevazuta la alin. 5 se determina ca raport intre:
a suma totala, fara taxa, dar cuprinzand subventiile legate direct de pret, a operatiunilor constand in livrari de bunuri si prestari de servicii care permit exercitarea dreptului de deducere, la numarator; si b suma totala, fara taxa, a operatiunilor prevazute la lit. a si a operatiunilor constand in livrari de bunuri si prestari de servicii care nu permit exercitarea dreptului de deducere, la numitor. Se includ sumele primite de la bugetul statului sau bugetele locale, acordate in scopul finantarii operatiunilor scutite fara drept de deducere sau operatiunilor care nu se afla in sfera de aplicare a taxei.
8 Pro-rata definitiva se determina anual, iar calculul acesteia include toate operatiunile prevazute la alin. 6, pentru care exigibilitatea taxei ia nastere in timpul anului calendaristic respectiv. Pro-rata definitiva se determina procentual si se rotunjeste pana la cifra unitatilor imediat urmatoare. La decontul de taxa prevazut la art. 156^2, in care s-a efectuat ajustarea prevazuta la alin. 12, se anexeaza un document care prezinta metoda de calcul al pro-rata definitiva.
9 Pro-rata aplicabila provizoriu pentru un an este pro-rata definitiva, prevazuta la alin. 8, determinata pentru anul precedent, sau pro-rata estimata pe baza operatiunilor prevazute a fi realizate in anul calendaristic curent, in cazul persoanelor impozabile pentru care ponderea operatiunilor cu drept de deducere in totalul operatiunilor se modifica in anul curent fata de anul precedent. Persoanele impozabile trebuie sa comunice organului fiscal competent, la inceputul fiecarui an fiscal, cel mai tarziu pana la data de 25 ianuarie inclusiv, pro-rata provizorie care va fi aplicata in anul respectiv, precum si modul de determinare a acesteia. In cazul unei persoane impozabile nou-inregistrate, pro-rata aplicabila provizoriu este pro-rata estimata pe baza operatiunilor preconizate a fi realizate in timpul anului calendaristic curent, care trebuie comunicata cel mai tarziu pana la data la care persoana impozabila trebuie sa depuna primul sau decont de taxa, prevazut la art. 156^2.

Declaratia de impozit pe profit pentru 2012 – Declaratia 101

Declaratia privind impozitul pe profit aferent anului 2012 va fi intocmita in baza prevederilor Ordinului preşedintelui ANAF nr. 1.950/2012 (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 887/27.12.2012), prin care au fost aprobate modelul şi conţinutul formularului 101.

Urmatoarele aspecte trebuie retinute in ceea ce priveste depunerea declaraţiei
Formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04, se completează şi se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de către contribuabili.
Termenul de depunere al Declaraţiei

Termenul de depunere al Declaraţiei privind impozitul pe profit este 25 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul, respectiv 25 martie 2013, pentru impozitul pe profit aferent anului 2012.

Important – Impozitul pe profit aferent trimestrului IV 2012

In cazul impozitului pe profit aferent trimestrului IV al anului 2012, contribuabilii care efectuează declararea şi plata impozitului pe profit trimestrial nu vor mai completa şi depune formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” pentru trimestrul IV până la data de 25 ianuarie 2013, definitivarea şi plata impozilui pe profit anual efectuându-se prin formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, pana la data de 25 martie 2013.
De la obligatia de mai sus fac excepţie organizaţiile nonprofit şi contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură care au obligaţia de a depune declaraţia anuală de impozit pe profit până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor, respectiv 25 februarie 2013.
Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare, au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la data depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal competent.
Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile.

Corectarea declaraţiei
În situaţia în care plătitorul corectează declaraţia depusă, se completeaza o declaraţia rectificativă care se întocmeşte pe acelaţi model de formular, înscriind “X” în spaţiul special prevăzut în acest scop.

Depunerea declaratiei de impozit pe profit pentru anul 2012 – Formular 101
Declaraţia anuală de impozit pe profit se completează cu ajutorul programului de asistenţă care poate fi descărcat de pe site-ul ANAF (Program declaratie impozit pe profit)

Formularul se depune la organul fiscal competent, în format .pdf, cu fişier .xml ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform prevederilor legale.

Sursa: Ordin Nr. 1950 din 13-Decembrie-2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Ce documente ,acte trebuie tinute la o CASA DE AMANET/DE SCHIMB VALUTAR?

Pentru o casa de amanet bijuterii din aurla primirea lor pe baza de contract se face dispozitie de plata cu numele pers.si nr.buletin ,suma pe care i-o acordati pentru bunurile lasate amanet,cont461=5311,iar la restituirea bijuteriilor proprietarului se face disp.de incasare 5311=461.daca marfa ramane la dvs.,se face receptie pe ea si apoi se vinde cu adaos comercial in magazinul dvs.incasarea comisionului.411=%
708,4427daca sunteti platitor de tva.